Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

By odkryć kto Tobą rządzi, po prostu sprawdź kogo nie wolno Ci krytykować.
— Wolter
Reposted fromlakonika lakonika viacristinaa cristinaa

November 16 2017

7044 bd3c 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaikari ikari

November 15 2017

3769 9b6b
Reposted fromjecer jecer viainspirations inspirations

November 08 2017

1870 5836 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viagittaara gittaara

"- Mój drogi - mówiła - w życiu musi być jakiś autorytet moralny. Im bardziej niemoralne życie człowiek prowadzi, tym bardziej autorytet ten jest potrzebny. - Co, zresztą, znaczy niemoralny? (...). Niemoralny, tak jak ja to rozumiem, da się zastąpić raczej słowem bezcelowy. Coś takiego z kąta w kąt, bez żadnego uzasadnienia. To ja nazywam brakiem moralności".

J. Iwaszkiewicz, Panny z Wilka

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaacetylcoa acetylcoa
1811 9441 500
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viauaremyheaven uaremyheaven

October 30 2017

2586 8b92 500
Reposted fromohhh ohhh viacudoku cudoku

October 25 2017

4781 2ade 500
Reposted fromoblivions oblivions viaarcen arcen

October 18 2017

2069 4e24 500
Reposted fromGaugan Gaugan viamyszkaminnie myszkaminnie

October 12 2017

believe this log
Reposted fromcube cube viaamelinowa amelinowa

September 24 2017

5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viasolivagant solivagant
4610 c834 500

September 23 2017

5638 3ead 500
Reposted fromApriloNeil ApriloNeil viaszydera szydera
3452 cc84 500

September 01 2017

6952 218a
Reposted fromSzczurek Szczurek viazembata zembata

August 29 2017

14 wyselekcjonowanych cytatów na temat czytania książek

1. Czytając autorów, którzy dobrze piszą, przyzwyczajasz się do tego, by dobrze mówić.

2. Kultura to nie ilość przeczytanych książek, lecz ilość zrozumianych.

3. Ludzie, którzy czytają książki, zawsze będą panowali nad tymi, co oglądają telewizję.

4. Książka jest zawsze lepsza od filmu, ponieważ wyobraźnia w tym przypadku nie ogranicza się w kwestii efektów specjalnych.

5. Im więcej czytasz, tym mniej naśladujesz innych.

6. Ludzie dzielą się na dwie kategorie: tych, co czytają książki oraz tych, co słuchają czytających.

7. Podobnie jak z groszy składa się złotówka, tak z ziarenek przeczytanego składa się wiedza.

8. Czytanie dla umysłu jest tym, czym ćwiczenia fizyczne dla ciała.

9. Istnieje tylko jedna rzecz gorsza od niedotykania książek przez ostatnie 90 dni: niedotykanie książek przez 90 dni i myślenie, że nic się nie stało.

10. Są gorsze przestępstwa niż palenie książek. Na przykład nie czytanie ich.

11. Żeby zostać mądrym, wystarczy przeczytać 10 książek – aby je znaleźć, należy przeczytać tysiące.

12. Książki to statki myśli pływające po falach czasu i ostrożnie niosące swój drogocenny ładunek od jednego pokolenia do drugiego.

13. Pamiętaj: to, kim jesteś definiowane jest przez to, co czytasz.

14. Ufaj książkom – są twoimi najbliższymi. Milczą gdy trzeba, i mówią, otwierając przed tobą świat w razie konieczności.

Reposted fromgrzyps grzyps viacudoku cudoku

August 26 2017I'm an independent teddybear

August 23 2017

2879 3f0b
Reposted fromillusionist illusionist viaRani Rani

August 14 2017

2435 a2d1 500
Reposted fromzciach zciach viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

August 10 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl